Apolo Sp. z o.o. / Інформаційне положення для працівників Apolo Sp. z o.o.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:/Виконуючи зобов’язання відповідно до ст. 13 загального Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46 / EC (RODO), повідомляє, що:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apolo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Struga 16 w Łodzi o numerze NIP: 725-229-97-75 oraz REGON 386214800. / Адміністратором ваших персональних даних є Apolo Sp. z o.o. зі штаб-квартирою на вул. Струга 16 у Лодзі з номером NIP: 725-229-97-75 та номером REGON 386214800.
  2. Administrator Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych – Eryka Brodnickiego, z którym można skontaktować się pod następującym adresem mailowym: inspektorochronydanych@protonmail.com / Адміністратор Ваших персональних даних призначив Інспектора із захисту даних – Еріка Бродницького, з яким можна зв’язатися за наступною адресою електронної пошти: inspektorochronydanych@protonmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: / Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою:

– pomocy socjalnej, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa           i organizacji pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r; / соціальної допомоги, надання комерційної соціальної допомоги, безпеки та організації праці на підставі ст.6 пункту 1 lit. c RODO і закону про трудовий кодекс від 26 червня 1974 року;

– wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; / виконання договору  на підставі ст.6 пункту 1 lit. b RODO;

  1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i zrealizowania umowy ze Spółką. / Надання ваших даних є добровільним, але їх ненадання призведе до неможливості укласти та виконати договір з фірмою.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania Pani/Pana danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa m.in. Urząd Skarbowy, Medycyna pracy, obsługa kadrowo-płacowa, jak również podmioty współpracujące z Apolo Sp. z o.o. / Одержувачами ваших персональних даних будуть ті суб’єкти, яким ми зобов’язані надати ваші персональні дані відповідно до чинного законодавства, в тому числі Податкова служба, Медицина праці, кадровий персонал та служби оплати праці, а також організації, що співпрацюють з Apolo Sp. z o.o.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. / Ви маєте право вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право на їх виправлення, видалення або обмеження обробки, право заперечувати проти обробки і право на передачу даних.
  4. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. / Якщо ви вирішите, що ваші персональні дані будуть оброблятися адміністратором всупереч законодавчим вимогам, ви маєте право подати скаргу до президента Управління захисту персональних даних.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania umowa, a także po jej zakończeniu, przez okres przez 10 lat od momentu ustania stosunku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. / Ваші дані будуть оброблятися протягом усього терміну дії контракту та після його розірвання протягом 10 років з моменту припинення трудових відносин, відповідно до Трудового кодексу та виходячи із законних інтересів адміністратора.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. / Надання вами персональних даних є обов’язковим згідно з нормами трудового законодавства, а врешті сфери – добровільним.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania. / Ваші дані не будуть оброблятися в автоматизованому режимі і не будуть оброблятися у вигляді профілювання.

Ми будемо раді допомогти вам

Залиште свої дані для пошуку вам вакансії